O nas

Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych pełnieni funkcję forum dyskusyjnego dla badaczy metodologii nauczania i studentów realizujących blok metodyczny. Do jej zadań należy: inicjowanie działań, mających upowszechniać wiedzę o: najnowszych metodach holistycznej edukacji polonistycznej; interdyscyplinarnym wymiarze przedmiotu język polski, jego związkach z edukacją filozoficzną, filmową, muzyczną, historyczną; roli wizualnych tekstów kultury w kształceniu polonistycznym; narracjach edukacyjnych; roli stereotypów i ich dekonstrukcji w edukacji oraz wymogach stawianych poloniście w permanentnie reformowanej szkole.Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych, podlegająca Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej WP UJ, zajmuje się badaniami nad najnowszymi multimodalnymi strategiami edukacyjnymi, a także promocją inicjatyw związanych z edukacją polonistyczną wśród studentów i specjalistów od metodyki nauczania języka polskiego. Pracownia organizuje dyskusje i seminaria, będące przestrzenią spotkań dla badaczy, studentów, nauczycieli, służące promowaniu świadomej edukacji literacko-kulturowej w kontekście tak polskiego, jak i zagranicznego rozwoju dyscypliny. Pracownia stawia sobie za cel promowanie polskich rozwiązań i strategii edukacyjnych w ośrodkach naukowych na świecie.

       

Polecamy