Dr Anna Włodarczyk

(ur. 1981), adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ, literaturoznawca, dydaktyk, autorka książek: Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty (Kraków 2007) i Etyka interpretacji tekstu literackiego. Postmodernizm. Humanizm. Dydaktyka (Kraków 2014) oraz współredaktor tomu Szkice o pograniczach nauki (Kraków 2007). Ukończyła z wyróżnieniem polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Studia doktoranckie ukończyła jako wielokrotna laureatka stypendiów za osiągnięcia naukowe. Prowadzi badania nad przemianami współczesnej dydaktyki w kontekście inspiracji filozoficzno-kulturowych, a także interdyscyplinarne badania w zakresie teorii interpretacji tekstów literackich oraz wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-medialnych w warsztacie nowoczesnego polonisty. Zainteresowania naukowe oraz praca badawcza skupione są wokół zagadnień filozofii interpretacji i kulturowej teorii literatury, a w szczególności w obrębie ponowoczesnych kategorii interpretacyjnych jako narzędzi do badania tekstu i obrazu